มจธ. รายงานผลงานเทคโนโลยีช่วยคนพิการ รพ.สต.บ้านหนองนกกระเรียน ต่อองคมนตรี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปิดอาคารอำนวยการ และรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ (MSU)ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน ณ วัดรางบัว ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.อริยา พรหมสุภา นายอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส นางวาสนา มานิช นางสาวสุภาวดี ชมภูพันธ์ ให้การต้อนรับ

และ ผศ. ดร.มนัญญา เพียรเจริญ หัวหน้าโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน ผลงานโมเดลปลูกผักคนพิการ ควบคุมการรดน้ำด้วยระบบ IoT ผ่าน smart phone เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านหนองนกกระเรียน โดยมีนายสากล บุตรเกตุ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ที่ มจธ. บางมด รุ่นที่ 6 หลังจากจบหลักสูตรได้รับการจ้างงานจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกกระเรียน ปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งจะหมดการจ้างงานเดือนธันวาคม 2565 ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงการประกอบอาชีพอิสระทำเองได้ที่บ้านเพื่อให้มีรายได้ จึงทำโมเดลปลูกผักคนพิการ ควบคุมการรดน้ำด้วย smart phone สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถปลูกผักสลัดจำนวน 60 ต้น เก็บผลผลิตเมื่อผักมีอายุ 45 วัน ปริมาณผลผลิต 5 กิโลกรัมต่อแปลง ความสะดวกของโมเดลนี้ คือ การควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติโดยใช้ smart phone คนพิการสามารถตั้งเวลารดน้ำได้ หรือตามเงื่อนไข อุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสมผ่านมือถือ ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ปัจจุบันนายสากลประสบความสำเร็จในการปลูกผักและมีรายได้ให้กับตนเอง ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกกระเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้และนายสากลจะเป็นผู้ถ่ายทอดการปลูกผักให้กับคนพิการท่านอื่นต่อไป

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด