มจธ.ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) เยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัย และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการบำรุงรักษา การจัดการของเสีย และการบำรุงรักษาภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร และบุคลากร จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานซ่อมบำรุง การจัดการขยะแบบครบวงจร และการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ โดยมี คุณปฏิสนธิ์ วิเศษวาษิต รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอ “ระบบการจัดการบริหารจัดการขยะ ของ มจธ.” ร่วมกับ คุณอมรเทพ คุมสุข และคุณนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ จากศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการขยะสู่พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ BIOGAS, การบริหารจัดการ และการคัดแยกขยะ ณ โรงคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการบริหารจัดการ ณ โรงผลิตปุ๋ยหมัก และการจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น