กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประเมินภายใต้โครงการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้กรอบ KMUTT Professional Standards Framework Learning & Teaching

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการกำหนดสมรรถนะภายใต้กรอบ KMUTT – PSF (Professional Standard Framework Learning & Teaching) และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้จัดทำระบบประเมินสมรรถนะภายใต้กรอบ KMUTT – PSF (Learning & Teaching)

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรียนเชิญอาจารย์ผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นผู้ประเมินสมรรถนะในกลุ่มแรก ซึ่งผ่านการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellow ตามกรอบสมรรถนะ UK PSF จากบริษัท Advance HE ประเทศอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประเมินภายใต้โครงการรับรองสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้กรอบ KMUTT Professional Standards Framework Learning & Teaching ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เรียนเชิญ ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ผู้แทนคณะอนุกรรมการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบสมรรถนะ KMUTT PSF Learning & Teaching ได้กล่าวเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประเมิน ซึ่งในช่วงเช้า ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ได้กล่าวถึงภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ ภายใต้กรอบ KMUTT – PSF (Professional Standard Framework Learning & Teaching) รวมถึงแนวทางและขั้นตอนการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมระดมสมองและการอ่านกรณีศึกษาในระดับ Competent และ Proficient เพื่อให้ผู้ประเมินได้ทดลองพิจารณาเกณฑ์และการประเมินสมรรถนะภายใต้กรอบ KMUTT PSF (Professional Standard Framework Learning & Teaching)  การจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 19  ท่าน ในรูปแบบ On-site ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคาร Learning Exchange (LX)