โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมินของ KMUTT PSF บริการวิชาการ (KMUTT PSF Professional Standards Framework for Academic Services)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีการจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริการวิชาการ (KMUTT PSF Professional Standards Framework for Academic Services) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ด้าน KMUTT-Professional Standards Framework (KMUTT-PSF) จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมิน ในการพัฒนาบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขา เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการทำงานบริการวิชาการตามแนวทางของกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยฯ

โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้มีการจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)” เกี่ยวกับแนวทางการเขียนสะท้อนผลงานเพื่อประกอบการรับรองสมรรถนะ (Reflective Essay) ภายใต้คำแนะนำของคณะทำงานประเมินสมรรถนะ ด้านการบริการวิชาการ  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 ท่าน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง มาเป็นผู้เชี่ยวชาญใน สร้างความเข้าใจและบรรยายเกี่ยวกับ แนวทางการเขียนสะท้องสมรรถนะ