โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมินของ KMUTT PSF บริการวิชาการ (KMUTT PSF Professional Standards Framework for Academic Services)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีการจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริการวิชาการ (KMUTT PSF Professional Standards Framework for Academic Services) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ด้าน KMUTT-Professional Standards Framework (KMUTT-PSF) จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นผู้ประเมิน ในการพัฒนาบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขา เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการทำงานบริการวิชาการตามแนวทางของกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยฯ

โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจเรื่อง KMUTT PSF ด้านงานบริการวิชาการ (KMUTT Professional Standards Framework for Academic Services)” ในช่วงเช้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล ได้กล่าวถึงภาพรวมของ KMUTT PSF ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง KMUTT PSF ด้านบริการวิชาการ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 ท่าน และกิจกรรมในช่วงบ่าย “การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)” เกี่ยวกับแนวทางการเขียนสะท้อนผลงานเพื่อประกอบการรับรองสมรรถนะ (Reflective Essay) ภายใต้คำแนะนำของคณะทำงานประเมินสมรรถนะ ด้านการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รศ. เอนก ศิริพานิชกร และ ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง และ ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ