เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ปขมท. ร่วมกับ มจธ. จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (PR CONNECT #1 : SHOW & SHARE @KMUTT)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเป็นเครือข่ายใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (PR Connect # 1 : Show & Share @KMUTT) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดย ได้รับเกียรติจากรศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม มีผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มจธ. คุณเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุมศึกษา ปขมท. และคุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา  ประธานเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรฯ ร่วมในพิธีเปิดการประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การเสริมทักษะการเขียนคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ” โดยคุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการเว็บไซต์ The Cloud เป็นวิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) งานในเชิงพัฒนา (Best Practice) ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างสถาบันการศึกษา มี ผศ. ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด มจธ. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ปขมท. ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำในการต่อยอดและพัฒนาผลงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 244 คน จาก 34 มหาวิทยาลัย และมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในเชิงพัฒนา 10 ผลงาน