เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)


จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564

เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิตและครอบครัว และผู้ร่วมงานทุกคน

เมื่อมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทร. 0-2470-8356, 0-2470-8420
fb: REGISTKMUTT