ทีมพัฒนา CARVER ฟีโบ้ มจธ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สบยช. ในงาน ๑ ทศวรรษ สบยช. “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”

ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนทีมพัฒนาหุ่นยนต์ CARVER สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงาน/ บุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในงาน ๑ ทศวรรษ สบยช. “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี

CARVER-mini หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม โดย ฟีโบ้ มจธ. ถูกส่งมอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔