โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “ฟิสิกส์สัประยุทธ์” ครั้งที่ 7

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “ฟิสิกส์สัประยุทธ์” ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการพี่เลี้ยงครูฟิสิกส์ศึกษา ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 โดยมี ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมทั้งคุณครู ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สืบเสาะหาข้อมูล เพื่อใช้แก้ไขปัญหาโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้