ตัวแทนจาก Pearson VUE อเมริกา เข้าร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมศูนย์สอบ Pearson VUE Authorized Test Center Select และศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) ณ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะตัวแทนจากบริษัท Pearson VUE อเมริกาและประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมศูนย์สอบ Pearson VUE Authorized Test Center Select คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ที่เพิ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้าน GED  (วุฒิการศึกษาของอเมริกาที่เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6 ของประเทศไทย) ให้กับนักเรียน  นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ

  โดยมี รศ.ดร. พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และ ผศ.ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล ให้การต้อนรับและพาชมศูนย์สอบฯ  รวมถึงพาชมศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) เพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆทางด้านสมรรถนะสากลต่อไป