บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

คุณวิรกิตติ์ มิ่งโมฬี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนานวัตกรรม บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ในการนี้ ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ พร้อมด้วย รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Lipid Technology Research Laboratory (LIPID) พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสโรชา ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ (EXC) พร้อมกันนี้ คุณศุภชัย บุญนำมา หัวหน้าหน่วยโรงงานต้นแบบ คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและระบบ คุณชัยเวท ริมเขต วิศวกร คุณสายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัย Algal Biotechnology และคุณจตุพร พานทอง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Technology ได้นำเยี่ยมชมเครื่องมืออุปกรณ์โรงงานต้นแบบ ได้แก่ เครื่อง Spray Dry, โรงงานต้นแบบการหมัก ณ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ (EXC) เครื่อง Freeze Dry, ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Technology ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) รวมถึง บ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้ง และห้องปฏิบัติการ LIPID ณ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

การเข้าเยี่ยมชมและหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งทางคณะผู้ให้การต้อนรับ ได้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 20 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับการฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้ว