ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ธีม “Our Journey Begins here เราพร้อมจะร่วมสนับสนุนการเดินทางไปกับนักศึกษาใหม่”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ KMUTT New Student Onboarding 2022 ภายใต้ธีม “Our Journey Begins here เราพร้อมจะร่วมสนับสนุนการเดินทางไปกับนักศึกษาใหม่” เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้และเข้าใจถึงระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดให้กับนักศึกษา แบ่งการปฐมนิเทศเป็น 2 รอบ ช่องเช้าเป็นของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสหวิทยาการ ส่วนช่วงบ่ายเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีให้โอวาทและให้ข้อคิดในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมกันนี้ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3สิงหาคม 2565 ณ ยิมเนเซียม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี