คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มนร.) ในงาน “Open House Vajira x KMUTT”

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาตร์ มจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (มนร.) ในงาน “Open House Vajira x KMUTT” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน นำโดย รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาตร์ ทีมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ ประชุมหารือร่วมกับ ผศ. นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ บริษัท วชิระแล็บเพื่อสังคม จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการทำวิจัย รวมถึงเยี่ยมชมอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ที่ทาง มนร. ได้ทำการปรับปรุงและบูรณะเป็นพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัย