ONCEs Thailand ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT) จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลอง เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ONCEs CAMP 2022)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ONCEs Thailand ได้ร่วมมือกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ONCEs CAMP 2022) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งแนะนำสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

ภายในกิจกรรมมีการรับชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สื่อแอนิเมชั่นผลงานโปรเจค เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แนะแนวหลักสูตรและการรับสมัคร โดย ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง และแนะนำเรื่องทุนการศึกษา โดย รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร นอกจากนี้ทางนักศึกษายังจัดให้มีการเล่นกิจกรรมนันทนาการ การแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นของนักศึกษา การตอบคำถามหรือแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ ตลอดจนมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สนใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้ เตรียมความพร้อม และพูดคุยโดยตรงกับคณาจารย์และรุ่นพี่จากสาขาวิชา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีนักเรียนจาก 31 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม