โครงการ Onboarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดโครงการ Onboarding Program สำหรับพนักงานใหม่สายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก มจธ. ในทุกมิติ อันได้แก่ ความเป็นมาและการบริหารงาน ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Values) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคนให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติงานโดยยึดหลักการทำงานอย่างมีคุณภาพ

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรม Ice Breaking 2) กิจกรรมการลงทุนและการออมเพื่ออนาคต 3) กิจกรรม Presentation Designs: Tools and Techniques 4) กิจกรรม Quality Concept สำหรับพนักงานสายวิชาชีพ 5) กิจกรรมจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล 6) กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 7) กิจกรรม Quality Concept สำหรับพนักงานสายวิชาการ 8) กิจกรรมทัศนคติการทำงานและการบริหารความแตกต่าง 9) กิจกรรมการเขียนหนังสือในการทำงาน 10) กิจกรรมการรู้จักกลไกการบริหารงานของ มจธ. เพื่อความมั่นคงในการทำงาน 11) กิจกรรมความยั่งยืนของ มจธ. (Sustainability) 12) กิจกรรม Design Thinking และความคิดสร้างสรรค์ และ 13) กิจกรรม Collaboration, Teamwork, and Communication โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน