คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม On the Job Training ให้กับ Ms. Kanghyun Kim อาสาสมัครเกาหลี สาขา Korean Language Education

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมทั้งบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms. So Ra Kwon, Volunteer Program Manager และ คุณสุดาพร มะลิวรรณ จาก Korea International Cooperation Agency (KOICA) ประจำประเทศไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมแผนการปฏิบัติงานของ Ms. Kanghyun Kim อาสาสมัครเกาหลี สาขา Korean Language Education ที่จะมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเวลา 2 ปี โดยทำหน้าที่สอนและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ทั้งนี้ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 คณะฯ ได้จัดกิจกรรม On the Job Training ให้กับ Ms. Kanghyun Kim เพื่อเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการทำงาน ผ่านกิจกรรม Cooking Thai food by Duo Chef การเรียนรู้เครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์จากหน่วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ (EdTech) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์กลุ่มวิชาภาษา และการเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ