คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตวัคซีน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ นำโดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตวัคซีนที่ใช้กับคน ณ ห้อง BRI 224 ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ.บางขุนเทียน โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานและการเงิน โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ กล่าวถึงการดำเนินงาน และ รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำชม Biopharmaceutical characterization Lab (BPCL) และโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ Unit 4 โรงงานผลิตวัคซีน โดยใช้ Adenovirus/Monoclonal AB

ภาพโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และะการตลาด