ยินดีกับ 2 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานเรื่อง นวัตกรรมชุดตรวจวัดเชื้อซาลโมเนลลาแบบรวดเร็วสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Innovative Rapid Salmonella Spp. Detection Kit for Food Industry) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล 150,000 บาท

ผลงานเรื่อง ผลของรูปแบบการเรียนรู้แบบนำความสุขสู่ผู้เรียนที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (The Effect of Learning Model for Happiness of Learning on Cognitive Domain Based on the Concept of Benjamin S. Bloom in Anatomy and Physiology Subject) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี

โดย ดร.วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 50,000 บาท