แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 50 ราย และเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ราย

ตามเอกสารแนบ ปลัดกระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 50 ราย และเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานจำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานทั้งหมดได้จาก Link ที่ให้มานี้ https://is.gd/mUp5lZ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://kmutt.me/VEUtkkr