แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 145 ราย และเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ราย

ตามเอกสารแนบ 1 – 11 ปลัดกระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 145 ราย และเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานทั้งหมดได้จาก Link ที่ให้มานี้ https://is.gd/mUp5lZ การพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 192 ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://kmutt.me/6ZKQQYR