Learning Reflection ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ที่ได้จากโครงการ KMUTT YourNextU ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) ร่วมกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัดกิจกรรม Reflection ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) ครั้งที่ 1

เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โครงการ KMUTT YourNextU และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกว่า 40 คน

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวเปิดงานและฝากข้อความถึงบุคลากรว่า

“มหาวิทยาลัยเริ่มโครงการที่บริหารงานบุคลากรด้วยการใช้ Competency base ในการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรมาได้ 2 – 3 ปีที่แล้ว ซึ่งโครงการ YourNextU ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่ มจธ. ได้ร่วมกับบริษัท SEAC การพัฒนาตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามทำให้บุคลากรมีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในหน้าที่การทำงาน ผมก็หวังว่า มหาวิทยาลัยได้จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อติดอาวุธให้กับทุกท่าน และหากมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ในกิจกรรนี้ ผมก็ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่เข้าไปร่วมเรียน และผู้ที่ร่วมทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา และหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการทำให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าต่อไปในช่วงที่กำลังถูกท้าทายอย่างสูง ซึ่งบุคลากรต้องพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น”

พร้อมกันนี้ บริษัท SEAC โดยคุณทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโส SEAC ร่วมให้เกียรติดำเนินรายการและนำกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เรียนจากผู้เรียนในรุ่นนำร่องและรุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคลร่วมให้ข้อคิดดีๆ ให้กับบุคลากร และกล่าวสรุปปิดโครงการ KMUTT YourNextU

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวว่า “ดีใจมากๆ ที่ได้รับฟังความเห็นจากทุกท่านในวันนี้ และเห็นด้วยกับที่หลายๆ ท่านได้พูดไปว่าการเรียนรู้ตรงนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผมเชื่อว่าการมีส่วนร่วมตรงนี้ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำให้ มจธ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด ก็คือ พยายามทำให้ทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเห็นทิศทางว่าในการทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และแต่ละคนรู้อะไรดีๆ มาก็แบ่งปันกันซึ่งกันและกัน ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ แต่ผมมั่นใจว่า ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังบ่มเพาะ ตอนนี้ได้กลายมาเป็นดอกกล้วยไม้ที่สวยงามที่พร้อมที่จะเป็นของขวัญหรือว่าพร้อมที่จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาในการทำงานให้กับบุคลากร และถ้าทุกคนช่วยกันอย่างนี้ มหาวิทยาลัยเราก็คงจะมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนครับ”

มจธ. เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้ สพบ. ร่วมกับ บริษัท SEAC จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ พัฒนาทักษะให้กับบุคลากรได้สามารถนำไปเสริมสร้างความสามารถในการทำงาน สามารถก้าวทันสนามแข่งในโลกปัจจุบัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และสามารถนำสมรรถนะใหม่ๆ ร่วมกันยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่การทำงานใน ชีวิตปกติใหม่ (Next Normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) ได้ที่ : https://hrd.kmutt.ac.th/yournextu/