ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 23 การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23
การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแนวปฏิบัติของ มจธ. สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23 การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หากมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือคาดว่าพบผู้ป่วย รวมถึงสถานการณ์และการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักศึกษา และบุคลากร มจธ. สามารถแจ้งข้อมูลผ่าน “แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณี COVID-19 ภายใน มจธ.” ที่ http://bit.ly/Wereport