ศูนย์วิจัย MOVE สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี สนับสนุนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รวมถึงสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคน

เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) นำทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2564 ณ โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ของศูนย์วิจัย MOVE เพื่อรองรับการดำเนินการตามหมุดหมายที่ 3 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก สนับสนุนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รวมถึงสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคน


โดยตั้งเป้าหมายให้ศูนย์วิจัย MOVE เป็นศูนย์วิจัยชั้นนำของประเทศด้านยานยนต์สมัยใหม่ภายในปี พ.ศ. 2570 ภายใต้แนวคิด 3i ได้แก่

i – industry การมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ii – infrastructure & international การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
iii- integration, innovation & impact การบูรณาการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบในการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยศูนย์วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจนรวมถึงแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Team Building โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล และดร.วินัย หอมสมบัติ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) GMI เป็นวิทยากรในการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม เพื่อสามารถบรรลุตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์วิจัยให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในการเดินทางมาสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนและมลพิษจากการเดินทาง และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางในงานสัมมนานี้ ซึ่งเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและยังเป็นการดำเนินการตามเจตนารมย์ที่จะปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของศูนย์วิจัย และมหาวิทยาลัย ในทุกกิจกรรมภายในปี ค.ศ. 2040 อีกด้วย