พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์สุทธิวราราม “Suthi Creative and Innovative School”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์สุทธิวราราม “Suthi Creative and Innovative School”

ระหว่างสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัดสุทธิวราราม โดย รศ. ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม โดย นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพื่อผลักดันและส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาเยาวชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงแหล่งความรู้จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และกลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็งโดยก่อให้เกิดการการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 และนำความรู้ความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน สร้างหลักสูตรสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และลงมือทำ

ทั้งสี่ฝ่ายเล็งเห็นว่าโลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำรงชีวิตส่งผลให้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้สังคมโลกทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง เยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายและกำลังหลักของประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อจะได้บุคลากรและกำลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะต้องมีการพัฒนาและปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้ว นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ตีความรวมไปถึงการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของคน และแนวทางในการสร้าง และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชน การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และกระบวนการที่ทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สำนักเคเอกซ์ จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม, วัดสุทธิวราราม และสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม ดำเนินโครงการ Suthi Creative and Innovative School เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาเยาวชนและผู้สอนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้พัฒนาอาคารเคเอกซ์เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชน ชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและการออกแบบ จากทั้งภายใน มจธ. และสถาบันเครือข่าย ต่างๆ ร่วมสร้างให้ผู้ประกอบการมีสมรรถนะความสามารถสูงขึ้น ทำให้การประกอบการมีคุณภาพดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกิจ (Start ups) ประสบความสำเร็จได้ดีและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ความร่วมมือระหว่างสำนักเคเอกซ์ มจธ.กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดมิติใหม่ในการพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำรงชีวิตส่งผลให้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไม่ หยุดยั้งทำให้สังคมโลกทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง เยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายและกำลังหลักของประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อจะได้บุคลากรและกำลังคนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะต้องมีการพัฒนาและปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้ว นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ตีความรวมไปถึงการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของคน และแนวทางในการสร้าง และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่เยาวชน การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และกระบวนการที่ทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน