คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ นักวิจัย, ผศ. ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. และ ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน อาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมี พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับหน่วยงานทางการศึกษานอกสังกัด ตร. 18 หน่วยงาน พร้อมหน่วยงานด้านการศึกษาภายในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 21 หน่วยงานผ่านทางระบบ video conference กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด