อว. รับต่อภารกิจ “สถาบันไทยโคเซ็น” โดย มจธ. และ สจล. ดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมพิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      

โดยมี ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประเทศไทย กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากนั้นกล่าวมอบนโยบายในการกำหนดทิศทางการทำงาน และเป้าหมายในการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายในการถ่ายโอนภารกิจและและการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้ง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวมอบนโยบายในการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นอีกด้วย

ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เรื่องเล่า KOSEN Education” โดย Prof.Hideaki ABURATANI (Electrical and Electronics Engineering, Kitakyushu National College of Technology, Japan) ดำเนินรายการโดย นายวสุพล รุ่งธนาภิรมย์ และกิจกรรมเสวนาพิเศษหัวข้อ “Thai KOSEN: มิติใหม่สร้างคนสู่อุตสาหกรรมไทย” โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (Executive Advisor สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก) นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินและอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และนายสมยศ รุจิวงศ์โรจน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Tokyo Seisakusho (Asia) Co., Ltd. & TS Corporation (Asia) Co., Ltd.) ดำเนินรายการโดยนายพรชัย ยงวัฒนสุนทร และกิจกรรมร่วมชมวีดิทัศน์โครงการไทยโคเซ็นและสารจากนักศึกษาสถาบันโคเซ็นถึงรัฐมนตรีและผู้บริหาร ซึ่งงานวันนี้ก็ยังมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) อีกด้วย