มจธ. จับมือ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ RISC hall ชั้น 4 อาคารแมกโนเลีย (Magnolias Ratchadamri Boulevard) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รศ. ดร.วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร ห้องปฏิบัติการ RMT ดร.ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล และ ดร.ปิยธิดา กิตติภรณ์กุล คณะผู้บริหารและคณะทำงานจาก มจธ. และ คุณพันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวนี้ มีระยะเวลา 5 ปี (1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านงานวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ผลักดันการต่อยอดใช้ประโยชน์และพัฒนางานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยสู่สาธารณะของไทย และในระดับนานาชาติ

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด