สวท. จับมือ บ.วีเฟล็คซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด สร้างความร่วมมือพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการให้กับองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กรอบความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการให้กับองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน ระหว่าง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. กับ บริษัท วีเฟล็คซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร สัมมนา มจธ. โดยมี รศ. เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ สวท. กล่าวเปิดงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ร่วมกับ คุณพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเฟล็คซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

และได้จัดเสวนา ในหัวข้อ “ Smart Organization ปรับองค์กร เปลี่ยนความคิด ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้กฎระเบียบ ทำได้อย่างไร “ โดย ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และคุณพิชญ์พจี สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเฟล็คซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด การลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคลากรทุกภาคส่วน ในการปรับตัวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) โดยมุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ทั้งจะเป็นการขยายกิจกรรมด้านวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ของทั้งสององค์กร ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการให้คำปรึกษาต่อองค์กร ที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง รวมทั้ง สามารถนำหลักสูตรในระดับสากล เช่นการนำโปรแกรมการฝึกอบรมของ eCornell มาร่วมใช้ในการดำเนินโครงการ เป็นต้น

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด