พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตบางนา, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, โรงเรียนวัดราชโอรส, โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารของทั้ง 5 โรงเรียน เข้าร่วมในพิธี และร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 (CB2)

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มีการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นทั้งในและนอก สถานที่ การพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพ ของนักเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด