ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จับมือ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจำหน่ายหนังสือที่ดี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับ ได้แก่ (1) เครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ณ สมาคมการพิมพ์ไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รศ. ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า รศ. ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด ผู้ดูแลกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาฯ ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา และ ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ พร้อมด้วย คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คุณมงคล เพียรอภิธรรม ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คุณประเสริฐ หล่อยืนยง รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คุณปรียาพันธ์ เสือดี ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนันทพร จันทรากำเนิดแสง ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจำหน่ายหนังสือที่ดีให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย และปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพ ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา โดยสมาคมจะสนับสนุน อุปกรณ์ สถานที่ บริษัท สถานประกอบการสำหรับการศึกษาดูงาน การทำโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงานหรือฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรวมมือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น