มจธ. จับมือ เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น เสริมศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย เครื่องประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และแพลตฟอร์มของไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ หอเกียรติยศ อาคาร S13 นำโดย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา, รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ดร.สิริมลภัคน์ สุวรรณคุณ พร้อมด้วย คุณวิชิต พลสูงเนิน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, คุณธีราทัต พลพันธ์สิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และคุณนิตยา เชื้อป้อง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ข้อตกลงดังกล่าวฯ เป็นการดำเนินการสร้างเครือข่ายโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้การดำเนินโครงการชื่อ “ความร่วมมืออย่างยั่งยืน ในการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย และ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มของไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด” เพื่อพัฒนาระบบแสดงสถานะการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปริมาณแบตเตอรี่ เวลาการอัดประจุไฟฟ้า สถานที่ตั้งของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ความถี่การใช้งาน การสร้างหลักสูตรอบรมการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับบุคคลทั่วไป และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปได้