มจธ. ลงนามความร่วมมือกับ สทน. เครือข่าย CPaF และมหาวิทยาลัย 24 สถาบัน เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา และเทคโนโลยีฟิวชัน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้แทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา และเทคโนโลยีฟิวชัน ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กับหน่วยงานเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน (Center for Plasma and Nuclear Fusion Technology: CPaF) และมหาวิทยาลัย รวม 24 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสมา เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น และห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียน ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2570)