มจธ. ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ร่วมกับ AIS และ 3 กระทรวง เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมด้วย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว และ ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล และเปิดตัวหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ (ชั้น 2) อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2) ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (3) พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ (4) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS 

ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรเอกชน เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ครั้งแรกของไทย โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ให้ออกมาอยู่ในสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัลให้กับบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทุกท่าน รวมถึงเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย