วศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 พระจอมฯ ตั้งเป้าใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบความต้องการภาคอุตสาหกรรม พัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กับ 3 พระจอมฯ โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), ศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อประสานความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับ และใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยไทยทดแทนการนำเข้านวัตกรรมราคาสูง อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและองค์ความรู้โดยรวมของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

ในการนี้ ดร. นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วศ. และ 3 พระจอมฯ โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวถึงความร่วมมือว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งด้านงานวิจัยและงานบริการวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิทยาศาตร์และงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาวิธีทดสอบ สอบเทียบ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับผลงานวิจัย อันเป็นการผลักดันประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก นำมาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

        นอกจากนี้ภายในงานยังมีจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ วศ. ได้ดำเนินการร่วมกับ 3 พระจอมฯ ได้แก่ จัดนิทรรศการหนังสือ Antimicrobial and Antiviral Materials และบทความทางวิชาการระดับ International (Journal of Heliyon) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ มจธ., ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือวัดแบบระบบอัติโนมัติและการสอบเทียบเครื่องมือวัด และร่วมเป็นบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยร่วมมือกับ สจล. และพัฒนาห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับชีววัตถุเพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 จะทำเพิ่มอีกหลายห้องปฏิบัติการโดยร่วมมือกับ มจธ.