โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มจธ. ให้การต้อนรับ MIT Media Lab นำโดย Professor Mitchel Resnick ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยการเรียนรู้ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน Constructionism

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (DSIL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ MIT Media Lab นำโดย Professor Mitchel Resnick ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยการเรียนรู้ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน Constructionism และชมผลงานโครงงานนักเรียนหลากหลายระดับชั้น ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ซึ่งเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ Innovative City Project เมืองจำลองอัจฉริยะ Stroke Educational Toys สื่อและเครื่องมือที่ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในรูปแบบต่าง ๆ Elder Village Design Project: ออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  Surrounding Detection using VR for Blind Project: ระบบตรวจจับโดยรอบโดยใช้แว่น VR สำหรับคนตาบอด Make X Robotics Competition การแข่งขันหุ่นยนต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM  และนอกเหนือจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนร่วมกับทีมของ MIT Media Lab อย่างเป็นกันเอง เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันอัพเดตองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามแนวคิด “พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองโลก”