นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยารับรางวัล Microbiological Talent Award

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Microbiological Talent Award จำนวน 3 รางวัล ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และ งาน Future CHEM INTERNATIONAL จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ นางสาวธนวรรณ สังข์สุวรรณ นางสาวสุธาทิพย์ เงินเจือ 

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายณัฐกฤษ ลาภแก้วน้อง นายกิตติพัฒน์ อินนะรายรัมย์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเบญญาภา เศรษฐวิบูลย์ นางสาวหทัยชนก บุญชู