มจธ. ขานรับนโยบาย อว. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน วมว. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 พร้อมด้วย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ นำคณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในโอกาสนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ. ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง ที่ปรึกษาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และทีมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. ร่วมต้อนรับ

คณะตรวจเยี่ยมได้รับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์โครงการวมว. ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร และชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน กิจกรรมนอกห้องเรียน รวมถึงหอพักนักเรียน ในการดำเนินงานของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มจธ. มีแผนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ ทักษะการคิด และความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่น ทั้งยังมีคุณธรรมจริยธรรม ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่เป็นสากล พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในสังคมฐานความรู้ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีความสุข

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ขานรับนโยบายของ อว. ในการกำหนดทิศทางเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆเพื่อกระตุ้นให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้สังคมและประเทศชาติ

ในการนี้ รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์การดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ร่วมกับรศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ วมว. ระยะที่ 3 กระทรวง อว. มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน วมว. เกิดการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างรอบด้านและทุกมิติ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการ วมว. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด