คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานฯ ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom  เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกเพื่อรองรับวิถีใหม่ (New normal) และยังเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้โรงเรียนในเครือข่ายคณะฯทั้ง 8 โรงเรียน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน 18 โครงงาน ซึ่งรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้แก่ โครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราดำขนมปัง (Rhizopus stolonifer) ในการกำจัดผักตบชวา” จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และรางวัลชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้แก่ โครงงาน “Triple S” จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์