ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

การรับสมัคร

                  ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 35 และมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

นอกจากนี้ ควรมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

การเสนอชื่อ

 1.  ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องเป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ  โทร. 0-2470-8035, 8046 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 หรือส่งทาง e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565  ในเวลาทำการ