คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “Let’s Reframe the Global Competence”

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00-16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “Let’s Reframe the Global Competence” เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development) ของคณะศิลปศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และ ดร.สุรัตน์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมให้นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะสากล (Global Competence Development) ของนักศึกษา และบุคลากร มจธ. ในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และมีเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ที่เปิดสอน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสากลในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) จะนำข้อสรุปจากการระดมสมองไปจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะสากล ของคณะศิลปศาสตร์ ต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคม คณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน