ขยายเวลารับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอ็กซ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 อัตรา

ตามี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลายื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความต้องการ และการยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ 

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ประสานงานสำหรับการรับสมัครดังกล่าว ติดต่อได้ที่ คุณสุเทพ ทัดเทียม 

โทร. 02-470-7905 ,097-070-8859 e-mail : suthep.tha@mail.kmutt.ac.th