ประกาศรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอ็กซ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความต้องการ และการยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ (ดาวน์โหลดประกาศ)

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ประสานงานสำหรับการรับสมัครดังกล่าว ติดต่อได้ที่ คุณสุเทพ ทัดเทียม 

โทร. 02-470-7905 ,097-070-8859 e-mail : suthep.tha@mail.kmutt.ac.th