ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี ณ ห้องประชุม 4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

โดย อาสาสมัครที่จะมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ คือ Ms. Kanghyun Kim ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาขา Korean Language Education ที่ทำหน้าที่สอนและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักศึกษาและบุคลากร Ms Kanghyun Kim มีวาระการทำงาน 2 ปี