มจธ. ปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 9 พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ส่งต่อโอกาสให้กับคนพิการในไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 9 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้น ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในการนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และกล่าวปิดโครงการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ มจธ. เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความพร้อมทั้งทักษะการทำงาน การปรับตัว และการอยู่ร่วมกัน ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 2 และ สำนักงานเขตทุ่งครุ รวมทั้งบุคลากรและหน่วยงานภายใน มจธ. ในการมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการ

ในปี 2565 นี้ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565 รวม 6 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานประกอบการซึ่งดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีคนพิการเข้าร่วมโครงการรวม 33 คน ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน” หลักสูตร “การผลิตสื่อ และสิ่งพิมพ์ดิจิทัล” และ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น”

ในปี 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 10 ปี การดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ มจธ. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่อง นอกจากการดำเนินโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน ที่ดำเนินงานตามปกติแล้ว ทางโครงการมีแผนในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการใช้ชีวิตในวิถีปกติของคนพิการ อาทิ การเสวนาด้านอาชีพคนพิการ และการประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ เป็นต้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 2 กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ สำนักงานเขตทุ่งครุ

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด