ผู้บริหารพบปะนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักเรียนทุน ครั้งที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนได้พบปะผู้บริหาร หรือหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งทางด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเรียนและทำวิจัยในต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นใน วันที่  17 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. – 18.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี  ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล  และผู้ดูแลนักเรียนทุนของสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในครั้งหน้าจะมีการขยายกลุ่มพบปะกับนักเรียนทุนของ มจธ.ที่ศึกษาประเทศอื่นๆ ต่อไป