บุคลากรภาควิชาจุลชีววิทยารับรางวัล “แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2021”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐิฏา สุขเกษม ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” (เหรียญทองแดง) กลุ่มบริหารจัดการ จากผลงานเรื่อง “ปรับรูปแบบการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษาตามระบบ TCAS ในยุคความปกติใหม่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ภายใต้โครงการ “แนวปฏิบัติที่ดี : NRRU Best Practice 2021” ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 : NRRU Show & Share 2021 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับผลงานแนวปฏิบัติที่ดีที่ผ่านการคัดเลือก ได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 14.15 น. และประกาศผลรางวัลในงานมหกรรมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมรับชมกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live : NRRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน