มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์งาม นักเรียนโครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์งาม นักเรียนโครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้รับรางวัลเหรียญทองการนำเสนอผลงาน “DEEP LEARNING MODEL FOR AIR QUALITY PREDICTION” ผลงานแบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5 เพื่อประเมินสภาวะอากาศในแต่ละพื้นที่

จากการเข้าประชุมวิชาการนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 28 (INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTIST: ICYS 2021) ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีเพื่อนๆ ร่วมทีม คือ

  1. นายวสุพล เฮงศรีธวัช
  2. นายกฤติน ถิระศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. ดร. เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
  2. ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง สถาบันการเรียนรู้
ผลงานแบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5 เพื่อประเมินสภาวะอากาศในแต่ละพื้นที่