มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.แชบเบียร์ ฮูสเซนี กีวาลา อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมและพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับ

ศ. ดร.แชบเบียร์ ฮูสเซนี กีวาลา
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมและพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ด้านการประเมินความยั่งยืนของระบบพลังงาน และด้านคาร์บอนฟุตพรินต์

ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มีอิทธิพลในระดับโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อันดับ 1 ในประเทศไทยและ อันดับ 552 ในโลก

โดย The Reuters Hot List 2021
ประกาศผลเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

The Reuters Hot List 2021 เป็นการจัดอันดับนักวิจัยปี 2020 กว่า 1,000 คน ที่มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ

  1. จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. การรับการอ้างอิงโดยนักวิชาการอื่น ๆ ในสาขาการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ชีววิทยาเคมี หรือฟิสิกส์ บ่อยเพียงใด
  3. ความถี่ในการอ้างอิงในสื่อมวลชน สังคมออนไลน์ เอกสารระดับนโยบาย และช่องทางอื่น ๆ ของข้อมูล ณ ธันวาคม 2563
  • ผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใน
    1. SDG ที่ 7 Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้)
    2. SDG ที่ 12 Responsible Consumption and Production (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)
    3. SDG ที่ 13 Climate Action (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)