โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8

ทีม GSAL จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย 1.นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย 2.นางสาวอภิญญา เกตุก้อง 3.นายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์ และ 4. ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลาง เข้าประกวดแข่งขันโครงการเส้นทางนวัตวณิชย์ ในระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ และมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งทีม GSAL โดยผลงาน ไบโอเซนเซอร์ที่อาศัยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามานสำหรับตรวจวัดเชื้อซาลโมเนลลา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน และได้รับโล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท