พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย มจธ. ภายใต้แนวคิด KMUTT Brand Attributes

Awarding Ceremony for the ‘KMUTT Photo Contest’ under the contest theme of KMUTT Brand Attributes

Date: January 23, 2024

Venue:  Visitor Lounge, 1st Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด คุณลักษณะของแบรนด์ มจธ. (KMUTT Brand Attributes) ใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. Professional ด้านความเป็นมืออาชีพ มจธ. เป็นผู้เชี่ยวชาญ ความชำนาญ รู้จริง และลงมือปฏิบัติได้จริง 2. Integrity มจธ. ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกต้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 3. Pioneer มจธ. เป็นผู้นำ และริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ และ 4. Collective Impact ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคน สร้างบัณฑิตที่มีคุณคุณภาพ เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ มจธ. ยังเป็นกัลยาณมิตร เป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ

สรุปผลการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ประเภทนักเรียน และนักศึกษา ประเภทบุคลากร และนักศึกษาเก่า กรรมการตัดสินพิจารณาไม่มีภาพที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ กรรมการจึงมีการพิจารณารางวัลพิเศษ โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

 รางวัลประเภทนักเรียน และนักศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลพิเศษ (ขวัญใจกรรมการ) ภาพ “หนึ่งเดียวที่ มจธ.” หัวข้อ Collective Impact โดย นายคณิศร ลีลาโศภิน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย ภาพ “Smart Device for Advance Manufacturing” หัวข้อ Pioneer โดย นายปวเรศ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และ รางวัล Popular Vote ภาพที่ได้การกด Like และ Love สูงสุดทางเฟสบุ๊ก KMUTT ภาพ “แบรนด์ มจธ. ทะยานสู่ความเป็นเลิศดั่งห่าน” หัวข้อ Collective Impact นายสรวิศ ชีวีวิวัฒน์วงศ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลประเภทบุคลากร และนักศึกษาเก่า จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชย ภาพ “ติวปันรักจากพี่สู่น้อง” หัวข้อ Collective Impact โดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย ภาพ การทดลองที่เกิดสีจากสารสกัดธรรมชาติ หัวข้อ Professional โดย นายธีรนาถ สุธรรมพงษ์ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ รับเงินรางวัล500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และ รางวัล Popular Vote ภาพ “KMUTT Pedestrian Crossing Geese” หัวข้อ Integrity โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรเงิน

โครงการดังกล่าวจัดโดย กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด เพื่อส่งเสริมการสะท้อนค่านิยมองค์กรของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่าผ่านการถ่ายภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม มจธ. ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่าร่วมส่งภาพเข้าร่วมประกวด