มจธ. ราชบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงาน Show & Share “Sustainable University through Digital Transformation” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) นำผลงานส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม Show & Share ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable University through Digital Transformation” ไปจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 24 ผลงาน ณ บริเวณอาคารหอสมุด มจธ. ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงาน (Standard Operating Procedure) และการให้บริการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย (Networking) ความร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย โดยสามารถรับชมผลงานทั้งหมดได้ผ่านทาง https://kmutt.me/SS2023_Poster